tel.607-600-615
OSTRÓW WARCKI

foto1

PORT JACHTOWY

foto1

BUDYNEK PORTU

foto1

.

foto1

.

foto1

.

 

 

REGULAMIN

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NATURA 2000-OSTRÓW WARCKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNO-REKREACYJNĄ

w miejscowości Ostrów Warcki

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

1.  Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000-Ostrów Warcki wraz
z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną należące do Gminy i Miasta Warta położone jest w miejscowości Ostrów Warcki, Gmina Warta.

2.  Obszar Centrum wyznaczony jest granicami działek, na których się znajduje. Do Centrum zalicza się: pole namiotowe i caravaningowe, plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, stacjonarne stoły do tenisa stołowego, miejsce do palenia ogniska.

 

§2

 

1.  W imieniu Gminy Centrum zarządza pracownik, któremu przysługuje prawo egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.

2.  Wejście na teren Centrum jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§3

 

1.  Osoba winna powstałych strat w mieniu należącym do Gminy i Miasta Warta lub osób trzecich ponosi koszty ich usunięcia i przywrócenia stanu poprzedniego.

 

 

II. KORZYSTANIE Z POLA NAMIOTOWEGO I CARAVANINGOWEGO

 

§ 4

1.   Do korzystania z pola namiotowego i caravaningowego uprawnione są osoby zameldowane w Obiekcie, które dokonały zapłaty za pobyt zgodnie
z obowiązującym cennikiem. Opłatę za pobyt należy wnieść z góry.

2.   Dzieci do lat 5 zwolnione są z opłat.

3.   Dzieci, młodzież szkolna oraz studenci za pobyt na polu otrzymują zniżkę tylko w przypadku okazania legitymacji szkolnej lub studenckiej.

4.   Każdy korzystający z Obiektu po załatwieniu formalności otrzyma przepustkę uprawniającą do wyjścia i wejścia na teren pola oraz do korzystania
z urządzeń Obiektu.

5.   Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą na nim przebywać, na zaproszenie osób zameldowanych (gość) w godzinach od 7:00 do 23:00 od poniedziałku do piątku i w godzinach od 7:00 do 0:00 w sobotę i niedzielę. Osoby te otrzymają przepustki z napisem „gość”.

6.   Każdy pracownik obsługi pola może żądać okazania przepustki od osób przebywających na polu i w razie stwierdzenia, że osoba nie jest zameldowana w Obiekcie żądać opuszczenia.

7.   Użytkownicy pola caravaningowego i namiotowego mają możliwość parkowania sprzętu pływającego w miejscach wyznaczonych przez obsługę Obiektu, po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem.

8.   Miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia campera/przyczepy caravaningowej określają pracownicy Obiektu.

9.   Mieszkańcy pola namiotowego i caravaningowego zobowiązani są
w szczególności do:

9.1       utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,

9.2       przestrzegania ciszy nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach 23:00 – 7:00 , a w sobotę i niedzielę w godz. 0:00 – 7:00,

9.3       ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Obiektu do niezbędnego minimum (dopuszczalna prędkość jazdy pojazdami na terenie Obiektu – 5 km/h), 

9.4       korzystania z urządzeń Obiektu w sposób nie powodujący uszkodzeń  ani pogorszenia ich stanu technicznego,

9.5       racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli,

9.6       posiadania ze sobą aktualnego szczepienia psa w przypadku pobytu psa na terenie Obiektu.

10.         „Doba pobytowa” w Obiekcie trwa od godz. 15:00 do 13:00 dnia następnego i wszyscy korzystający z usług bazy noclegowej zobowiązani są do jej przestrzegania.

11.        Po upływie „doby pobytowej” korzystający z pola namiotowego lub caravaningowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużenie pobytu na terenie Obiektu.

12.        Kategorycznie zabrania się:

12.1     wprowadzania osób trzecich, nie posiadających przepustki na teren pola po godzinie 23:00,

12.2     nocowania na polu i korzystania z urządzeń Obiektu przez osoby nie posiadające przepustki,

12.3     palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,

12.4     okopywania namiotów,

12.5     ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody obsługi ośrodka,

12.6     zakłócania ciszy nocnej,

12.7     puszczania psów lub kotów bez smyczy na terenie Obiektu,

12.8     wypuszczania psów i kotów w celu załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie ośrodka,

12.9     zakłócania ciszy nocnej przez psy i koty będących własnością osób korzystających z pola caravaningowego i namiotowego,

12.10 parkowania samochodów na terenie Obiektu.

13.        Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji lub innych organów porządkowych.

 

 

 

III. KORZYSTANIE Z PLACU ZABAW

 

§ 5

 

1.  Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 do12 lat;

2.  Dzieci poniżej 12-tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej;

3.  Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;

4.  Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;

5.  Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać w godzinach od 8.00. do 20.00;

6.  Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;

7.  W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:

7.1 siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek
i bujaków;

7.2 huśtanie się na stojąco;

7.3 skręcanie huśtawek łańcuchowych;

7.4 wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;

8.  Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

9.  Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;

10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie
z ich przeznaczeniem i funkcj
ą;

11. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać obsłudze Obiektu zauważone usterki, uszkodzenia itp.

12. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

 

 

IV. KORZYSTANIE Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA NAWIERZCHNI Z PIASKU NATURALNEGO

 

§ 6

 

1.  Boisko do piłki plażowej jest czynne w okresie od 1 maja do 30 września
w godzinach otwarcia Obiektu. Czas otwarcia boiska może ulec zmianie
w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.

2.  Boisko do siatkówki plażowej służy do gry/zajęć z siatkówki plażowej.

3.  Boisko do siatkówki plażowej nie będzie dostępne dla wszystkich w przypadku odbywania się zorganizowanych turniejów lub rezerwacji boiska.

4.  Rezerwacji boiska do siatkówki plażowej można dokonywać codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 – 19:00 osobiście lub telefonicznie w recepcji Obiektu.

5.  Boisko do piłki siatkowej jest dostępne dla wszystkich chętnych nieodpłatnie.

6.  W recepcji Obiektu można wypożyczyć piłkę do siatkówki plażowej według obowiązującego cennika.

7.  Każdy chętny może korzystać z własnej piłki.

8.  Pierwszeństwo korzystania z boiska mają klienci indywidualni lub klienci, którzy dokonali rezerwacji terminowej.

9.  Na boisko wchodzi się bez obuwia.

10.         Na boisku obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku oraz wykonywania poleceń pracowników Obiektu.

11.         Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich   opiekunowie.

 

12.         Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący  zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed  rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie obsługę Obiektu.

13.         Opiekun grupy jest zobowiązany do pouczenia swoich podopiecznych
 o zasadach korzystania z boiska.

14.         Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych
 i turniejów odpowiada organizator imprezy.

15.         Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem klienta z boiska, a wobec sprawcy naruszenia może zostać ustanowiony przez pracowników Obiektu czasowy lub całkowity zakaz wstępu.

Zabrania się:

1.  Niszczenia urządzeń i wyposażenia boiska,

2.  Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

3.  Spożywania alkoholu na boisku,

4.  Palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,

5.  Pozostawiania śmieci oraz odpadów, w tym gum do żucia w piasku na całym obszarze boiska,

6.  Wprowadzania zwierząt na boisko,

7.  Wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej,

8.  Korzystania z boiska i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami.

Zasady odpowiedzialności za szkody

1.  Za szkody materialne powstałe na boisku z winy klienta odpowiedzialność ponosi sprawca.

2.  Ewentualne szkody klient zobowiązany jest zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich zaistnieniu lub stwierdzeniu.

3.  Za zniszczenia urządzeń i wyposażenia na boisku, obowiązuje odpłatność
w pełnej wysokości wartości szkody.

4.  Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

5.  Zarządca Obiektu zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie boiska szkody.

 

 

V. KORZYSTANIE ZE STACJONARNYCH STOŁÓW DO TENISA STOŁOWEGO

 

§ 7

 

1.     Ze stołów do tenisa stołowego mogą korzystać wszyscy chętni do gry.

2.     Grający używają do gry tylko rakietek do tenisa stołowego.

3.     Rakietki do gry oraz piłeczki można wypożyczyć w recepcji Obiektu.

4.     Opłata za wypożyczenie kompletu rakietek (dwóch sztuk) i piłeczki według cennika znajdującego się w Recepcji Obiektu.

5.     Korzystający ze stołów mogą używać własnego sprzętu.

6.     Przed i po użyciu stołów należy sprawdzić ich stan techniczny.

7.     Zabrania się wchodzenia na stoły, skakania po nich oraz siadania na nich.

8.     Zabrania się uderzania o stoły rakietkami lub innymi przedmiotami, mogącymi uszkodzić stoły.

9.     Nie przeszkadzamy innym, jeśli nie gramy.

10. Za bezpieczeństwo grających nieletnich oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiadają ich opiekunowie.

11.  Osoby, które spowodowały uszkodzenie stołów oraz siatki będą pociągnięci do odpowiedzialności materialnej w wysokości wycenionych przez pracowników Obiektu szkód.

12. Jeżeli dojdzie do umyślnej dewastacji stołów osoby wyrządzające szkodę, oprócz odpowiedzialności materialnej zostaną zgłoszone odpowiednim organom porządkowym.

 

 

VI. KORZYSTANIE Z MIEJSCA DO PALENIA OGNISKA

 

§ 8

 

1.   Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.

2.   Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach,
a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.

3.   Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren.

4.   Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.

5.   Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone
z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.

6.   Organizator ogniska zobowiązany jest zapewnić drewno do palenia ogniska we własnym zakresie, zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce
w należytym porządku.

7.   Drewno na ognisko można również zakupić w Obiekcie zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

8.   Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień
i elementów wyposażenia Obiektu. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144 § 3 Kodeksu wykroczeń.

9.   Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.

10.         Zabrania się wrzucania do paleniska odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.

 

11.        Organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 8.00 do 23.00 – ze względu na ciszę nocną obowiązującą w Obiekcie.

 

 

VII. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

 

§ 9

 

1.  Zasady postępowania w przypadku pożaru:

1) zaalarmować niezwłocznie, wszelkimi dostępnymi środkami osoby będące
w strefie zagrożenia;

2) wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112);

3) przystąpić niezwłoczne do gaszenia pożaru używając dostępnych środków gaśniczych;

4) nieść pomoc osobom zagrożonym, w przypadku koniecznym ewakuować ludzi i mienie.

2.  Do czasu przybycia straży pożarnej akcją gaszenia pożaru kierują pracownicy obsługi.

 

 

Telefon alarmowy 112

Policja, tel.: 997

Straż Pożarna, tel.: 998

Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta