tel.607-600-615
OSTRÓW WARCKI

foto1

PORT JACHTOWY

foto1

BUDYNEK PORTU

foto1

.

foto1

.

foto1

.

REGULAMIN

PORTU JACHTOWEGO „JEZIORSKO”

w miejscowości Ostrów Warcki

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1.  Port jachtowy „Jeziorsko” należący do Gminy i Miasta Warta położony jest                             w miejscowości Ostrów Warcki, Gmina Warta.

2.  Obszar portu wyznaczony jest granicami działek, na których się znajduje. Ponadto do portu zalicza się pomosty usytuowane przy jego linii brzegowej wraz z częścią akwenu - pomiędzy nimi oraz plażę.

 

§2

1.  Port jachtowy jest Obiektem służącym turystyce, rekreacji i sportom wodnym.

2.  W imieniu Gminy portem zarządza bosman, któremu przysługuje prawo egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu. Bosman może realizować swoje obowiązki za pośrednictwem osób z obsługi portu.

3.  Wejście na teren portu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§3

1.  Osoba winna powstałych strat w mieniu należącym do Gminy i Miasta Warta lub osób trzecich ponosi koszty ich usunięcia i przywrócenia stanu poprzedniego.

 

II. USTALENIA PORZĄDKOWE

 

§ 4

1.  Port jachtowy funkcjonuje codziennie w sezonie żeglarskim tj. od 1 maja do 30 września.

2.  Port otwierany jest o godz. 7.00, a zamykany:

1) od 1 maja do 15 maja - o godz. 19.00;

2) od 16 maja do 31 lipca - o godz. 20.00;

3) od 01 sierpnia do 31 sierpnia - o godz. 19.00;

4) od 01 września do 30 września - o godz. 18.00.

3.  W razie potrzeby mogą być uzgodnione z zarządcą portu inne godziny otwarcia portu. Stosownych ustaleń należy dokonać nie później, jak w dniu poprzedzającym.

4.  Na czas organizowanych imprez godziny otwarcia portu ustalane są oddzielnie.

 

§ 5

1. Prawo wstępu do portu z wyjątkiem wyznaczonej części widokowej (nabrzeże portu oddzielone barierką) mają:

1) pracownicy obsługi portu;

2) załogi jachtów i innych jednostek pływających przycumowanych w porcie;

3) osoby korzystające z czarterów i usług portowych;

4) interesanci;

5) służby ratunkowe;

6) inne osoby za zgodą zarządcy portu.

2. W czasie organizowanych imprez wstęp na teren portu może być otwarty tylko wyłącznie za zgodą zarządcy portu.

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w porcie wyłącznie pod opieką dorosłych.

4. Psy na terenie portu mogą przebywać wyłącznie na smyczach.

 

§ 6

Osoby przebywające w porcie zobowiązane są do przestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu, etyki żeglarskiej i ogólnie akceptowanych zasad współżycia społecznego.

 

III. KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY I URZĄDZEŃ PORTOWYCH

 

§ 7

1.  Korzystanie z infrastruktury urządzeń portowych podlega opłatom według cennika.

2.  W uzasadnionych przypadkach bosman może wstrzymać bądź zabronić korzystania z infrastruktury urządzeń portowych.

3.  W czasie imprez i uroczystości zarządca portu może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za porządek i zabezpieczenie Obiektu zwłaszcza po godzinach otwarcia portu.

4.  Osoby przebywające w porcie zobowiązane są do:

1) przestrzegania poleceń zarządcy i obsługi portu oraz nakazów i zakazów wynikających z tablic i znaków;

2) zachowania czystości i dbałości o środowisko naturalne;

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) korzystania z obiektów i urządzeń portowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Osobom przebywającym w porcie zabrania się:

1) kąpieli w basenach portowych, skakania do wody z pływających pomostów                           i falochronu;

2) niszczenia obiektów i urządzeń portowych, w tym również przez niewłaściwą eksploatację;

3) zanieczyszczania terenu obiektów portowych;

4) wchodzenia na pomosty, za wyjątkiem pracowników portu i zarządcy, załóg jachtów i  innych jednostek pływających do nich zacumowanych;

5) dysponowania obiektami i urządzeniami portowymi bez zgody bosmana.

 

§ 8

1.  W porcie obowiązuje zakaz parkowania pojazdów oprócz pojazdów należących do pracowników portu oraz zarządcy. Ruch pojazdów w porcie może odbywać się wyłącznie za zgodą bosmana i pracowników obsługi przy wodowaniu
i wyciąganiu jednostek pływających z wody i po dokonaniu opłaty zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

2.  Na terenie portu obowiązuje dopuszczalna maksymalna prędkość 10 km/godz.

 

IV. KORZYSTANIE Z PLAŻY

 

§ 9

  1. Korzystanie z plaży jest nieodpłatne.
  2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki
    i szkody związane z kąpielą w zbiorniku.
  3. Za przedmioty, wyposażenie i odzież pozostawione na terenie plaży  zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Dzieci do 12 lat mogą przebywać na terenie plaży tylko pod opieką osób dorosłych.
  5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie plaży.
  6. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w miejscach do tego przeznaczonych tj. kabinach przenośnych toalet.

 

  1. OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE PLAŻY NIE WOLNO:

7.1        niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na plaży,

7.2        zakłócać spokoju i wypoczynku innym osobom,

7.3     pić napojów alkoholowych,

7.3        zaśmiecać terenu plaży, odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci,

7.4        wjeżdżać pojazdami zarówno jednośladowymi jak i dwuśladowymi,

7.5        wprowadzać psów i innych zwierząt.

8.    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu plaży, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową przez odpowiednie organy porządkowe.

9.    Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

V. WYPOŻYCZANIE KAJAKÓW

 

§ 10

1.     Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie
z cennikiem.

2.     Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia
i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

3.     Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w celu rejestracji wypożyczenia.

4.     Rejestracji oraz opłaty za wypożyczenie sprzętu należy dokonywać w Recepcji Obiektu.

5.     Sprzęt zostaje wydany przez pracownika Obiektu.

6.     W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

7.     Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz wiosła.

8.     Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

9.     Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię.

10. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych
z Wypożyczalnią.

11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.

12. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników podczas korzystania z kajaków, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci korzystających z kajaków.

15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.

16. Wypożyczający zobowiązany jest stosować się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.

17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej, bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za przedziurawienie, w zależności od wielkości uszkodzenia, wysokość opłat wynosi od 50 zł w górę, według oceny Wypożyczalni.

18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

19. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry lub wg wcześniej ustalonych zasad.

 

 

IV. PRZEPISY DOTYCZĄCE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PORTU

 

§ 11

1.  Właściciele, załogi jednostek pływających odpowiedzialni są za:

1) cumowanie jednostek pływających tylko w miejscach przydzielonych przez bosmana lub pracowników obsługi;

2) właściwe zabezpieczenie jednostki pływającej pod względem:

a) prawidłowego zacumowania zapewniającego bezpieczeństwo własnej
i innej jednostki oraz infrastruktury i urządzeń portowych
z uwzględnieniem zmian warunków atmosferycznych;

b) kradzieży jednostki bądź jej wyposażenia;

3) osobiste powiadomienie bosmana o udostępnieniu jednostki pływającej innej osobie pod rygorem nie otrzymania zgody na dysponowanie nią przez tą osobę;

4)  zgłoszenie bosmanowi zamiaru opuszczenia portu;

5) pozostawienie bosmanowi lub obsłudze portu numeru telefonu kontaktowego oraz zapoznanie się z numerem telefonu bosmana.

 

§ 12

1.  Jednostka pływająca, która w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia stwarza zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury lub innych jednostek może być odholowana w inne miejsce, w tym również poza port.

2.  Przepisowi ust. 1 może być poddana jednostka, którą zacumowano bez zgody zarządcy lub bosmana, a także jednostka, której armator zalega
z opłatami.

3.  Jednostka wchodząca do portu ma pierwszeństwo przed jednostką odchodzącą od pomostu.

4.  Sternik jednostki odchodzącej od pomostu zobowiązany jest upewnić się czy manewr, który zamierza wykonać nie zagraża innym jednostkom.

5.  Zabrania się pływania w porcie pod żaglami oraz jachtami napędzanymi wyłącznie żaglami z położonymi masztami.

6.  Jachtami, które w wyniku awarii mają ograniczoną sterowność należy dojść do pomostu w miejscu wskazanym przez bosmana.

7.  Każdy sternik prowadzący jednostkę pływającą w porcie powinien dążyć do uniknięcia kolizji, nawet jeżeli przysługuje mu prawo drogi.

8.  W porcie obowiązuje jednostki pływające prędkość do 5 km/h.

9.  Zakazuje się cumowania do falochronu portu.

10. Zabrania się w basenie portowym rzucania kotwicy, wytwarzania fali, mycia jachtów i innych jednostek pływających z użyciem  detergentów, mycia naczyń poza miejscem wyznaczonym, wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń, pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi na nie kontenerami, kąpieli, prowadzenia lub pozostawiania psów bez smyczy lub kagańca na pomostach, pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru, wchodzenia na jacht bez zgody dysponenta jednostki, samowolnej zmiany stanowiska postojowego.

 

V. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

 

§ 13

1.  Na terenie portu zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub ułatwić jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnić prowadzenie działań ratowniczych lub ewakuacyjnych, a w szczególności:

1) używania otwartego ognia, rozpalania ognisk i grilla oraz palenia tytoniu
w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

2) używania niesprawnych oraz przeciążających instalację narzędzi i urządzeń elektrycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta;

3) używania instalacji elektrycznych i gazowych niespełniających wymogów bezpieczeństwa;

4) używania butli gazowych nie posiadających aktualnej legalizacji;

5) używania do zabezpieczeń elektrycznych bezpieczników i urządzeń samodzielnie usprawnianych;

6) pozostawania bez dozoru włączonych odbiorników energii elektrycznej;

7) niewłaściwego składowania i postępowania z materiałami palnymi;

8) wykorzystywania sprzętu przeciwpożarowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

§14

1.  Zasady postępowania w przypadku pożaru:

1) zaalarmować niezwłocznie, wszelkimi dostępnymi środkami osoby będące
w strefie zagrożenia;

2) wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112);

3) powiadomić zarządcę portu i bosmana;

4) przystąpić niezwłoczne do gaszenia pożaru używając dostępnych środków gaśniczych;

5) nieść pomoc osobom zagrożonym, w przypadku koniecznym ewakuować ludzi i mienie.

2.  Do czasu przybycia straży pożarnej akcją gaszenia pożaru kieruje bosman portu lub pracownicy obsługi.

 

§ 15

W sprawach nieuregulowanych regulaminem portu decyzje podejmuje zarządca lub bosman lub pracownicy obsługi.

 

 

Telefon alarmowy 112

Policja, tel.: 997

Straż Pożarna, tel.: 998

Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta